Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klembowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  sekretarz szkoły

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office.

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 • obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, którego dotyczy konkurs należeć będzie między innymi:

 • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

 • prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

 • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

 • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

 • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

 • obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,

 • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,

 • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

 • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

 • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 1. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

 • okres zatrudnienia: od  20.04.2018r.

 • umowa trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klembowie przy ul. Gen. Franciszka Żymierskiego 68 ( pon.- pt. w godz. 8-15) lub przesłać pocztą na w/w  adres  oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy

  1. podanie o przyjęcie do pracy;

  2. życiorys;

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

  6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione  umyślnie,

  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty należy  składać  do  dnia  12.04.2018r. do godz.  12.00

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922  ze zm.)”.

Andrzej Olszewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Klembowie