Deklaracja dostępności strony internrtowej

Deklaracja dostępności strony internrtowej Szkoły Podstawowej im.M.Gotowca w Klembowie

Szkoła Podstawowa im.M.Gotowca w Klembowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internrtowej Szkoły Podstawowej im.M.Gotowca w Klembowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • – zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • – zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Skwarska.
 • E-mail: j.skwarska@klembow.pl
 • Telefon: 227999379

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.M.Gotowca w Klembowie
 • Adres: ul.Gen.Franciszka Żymirskiego 68, 05-205 Klembów
 • E-mail: spklembow@klembow.pl
 • Telefon: 227999379

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy gen.Fr.Żymirskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze trzy wejścia – jedno od strony wschodniej budynku , a dwa pozostałe znajdują się od strony  zachodniej i wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Sale lekcyjne usytuowane są na parterze, pierwszym i drugim piętrze.  Budynek posiada windę łączącą parter z I i II piętrem.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.