Program wychowawczy

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Klembowie na rok szkolny 2017/2018

Człowiek:

– powołany jest z miłości do miłości;

– jest osobowością niepowtarzalną;

– ma w sobie pełną i niepowtarzalną godność;

– świadczy, że prawda istnieje i nadaje sens nauce;

– gloryfikuje pracę i bezpieczeństwo;

– powinien być etyczny – chroniący osobę.

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.(Dz. U. z 1997 r. nr 78l, poz. 483 ze zm.).

-Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

-Ustawa z 36 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).

-Ustawa 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

-Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895).

-Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

-Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. :Dz. U. z 2017 r. poz. 783).

-Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używana tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 298).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawnie zasady udzielania i organizacji pomocy Psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz 113).

-Statut Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie opera się na hierarchii wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikający z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treść szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrz szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej opartej na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i szkole, która w swojej działalności musi uwzględnić zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacji państwa. Rola szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójna całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposoby realizowania celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:

-wyników ewaluacji (wewnętrznej),

-wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

-ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

-wniosków i analiz (z pracy zespołów przedmiotowych ),

– innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganiu zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

-powszechną znajomość założeń programu-przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

-zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolne społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

-respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencje organów szkoły,

-współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,

-współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Misja szkoły

MŁODY CZŁOWIEK, POSIADAJĄC MOCNE ZASADY

WYWODZĄCE SIĘ Z CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZEKONAŃ,

POTRAFI REAGOWAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB,

WOBEC OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA POZORÓW,

NIESPRAWIEDLIWOŚCI I MATERIALIZMU.

JAN PAWEŁ II

Szkoła Podstawowa w Klembowie jako placówka oświatowa, działająca na terenie wiejskim, służy przede wszystkim uczniom, dążąc do wszechstronnego ich rozwoju jako celu nadrzędnego, poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania w służbie Bogu, Ojczyźnie i jednoczącej się Europy. Wprowadza młodzież w świat wiedzy naukowej, ujmowanej dyscyplinarnie, wdraża do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji co do dalszej edukacji i wyboru drogi życiowej. Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, rozbudza i rozwija różnorodne zainteresowania, wprowadza w świat kultury i sztuki. Działaniom naszej szkoły przyświeca serdeczna troska o prawidłowy i harmonijny rozwój osobowości uczniów, postrzeganych
i traktowanych indywidualnie ze swoimi problemami, zdolnościami lub z ich brakiem. 
Zamierzenia nasze realizujemy tworząc jak najlepsze warunki rozwoju intelektualnego i osobowego uczniów, zaszczepiając i umacniając postawy patriotyczne, przy jednoczesnej otwartości na świat, eksponując wartości etyczne takie jak dobro, prawda i piękno. Naszą instytucję wyróżnia szczególna troska o podmiotowość ucznia, wzorowa organizacja pracy, odpowiedzialność oraz atmosfera stwarzająca szkołę przyjazną dziecku. Realizacja spójnego programu opracowanego z udziałem rodziców, otwartość na nowe doświadczenia, współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk, niewątpliwie, zaowocują spodziewanymi efektami.

Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę:

-kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

– zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

– szanuje siebie i innych,

-zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

-zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

-korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

-posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce
o bezpieczeństwo własne i innych.

Szkolny Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa
w zakresie wychowania i profilaktyki w roku szkolnym 2017/2018

 1. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 2. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 3. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i w placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej-ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalającej na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;

 2. psychicznej-ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności: ukształtowanie postaw sprzyjających rozwoju własnego potencjału, kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu
  i dobrej kondycji psychicznej;

 3. społecznej-ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społeczny, opartej na umiejętności samodzielnej analizie wzorów i norm społecznych oraz dokonywanie wyborów, a także doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych;

 4. aksjologicznej-ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy , umiejętności i postaw określonych
  w sylwetce absolwenta;

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednej z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie
  i innych;

 3. współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych;

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkoła oraz społecznością lokalną;

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów
  i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

 7. wzmacnianie kompetencji nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów;

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celu innym niż medyczne raz postępowanie w tego typu przypadkach;

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji;

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;

 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działania informacyjne w szkole polegają na dostarczeniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych Sierowach do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych;

 2. udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych:

 3. przekazywanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używanych przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używanych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowanie innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach w ramach systemu rekomendacji, o których mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowani i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na :

-wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

-przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej ( szkole, klasie),

-wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

-rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości

-budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

-przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

-przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych

-troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
Zadania profilaktyczne programu to:

-zapoznanie z normami zachowani obowiązującymi w szkole,

-znajomość zasad ruchu drogowego-bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

-promowanie zdrowego stylu życia,

-kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

-rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (papierosów, alkoholu
i narkotyków),

-eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

-niebezpieczeństwo związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślenie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomaganie młodym ludziom ukształtowania pozytywnej tożsamości,

-uczenie sposobu wyrażania własnych emocji i radzenie sobie ze stresem.

Kalendarz uroczystości roku szkolnego 2017/2018

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

-ślubowanie uczniów klasy pierwszej,
-dzień pieczonego ziemniaka,

-Dzień Edukacji Narodowej,

-Zaduszki w poezji

-Narodowe Święto Niepodległości,

-mikołajki klasowe,

-jasełka i klasowe spotkania opłatkowe,

-zabawa karnawałowa,

-szkolny dzień babci i dziadka

-szkolne walentynki,
-pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki szkolnej,

-Akademia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,

-pierwszy dzień wiosny,
-Festiwal piosenki wiosennej (klasy I-III),

-szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
-Dzień Mamy i Taty,
-dzień zdrowego jedzenia,

-szkolny dzień dziecka,

-pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum,

-zakończenie roku szkolnego.

Szczegółowe cele wychowawcze i profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskują pomoc w odpowiedniej formie.

OBSZAR ROZWOJU SPOLECZNEGO

 1. Integracja zespołów klasowych.

 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

 2. Wszyscy wychowawcy prowadzą zajęcia sprzyjające kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

 3. Wszyscy uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia i zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

 3. Wszyscy uczniowie potrafią wskazać swoje słabe i mocne strony

 4. Większość uczniów potrafi konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.


OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

 2. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości obowiązujących w szkole.

 3. Większość uczniów kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

DIAGNOZA CZYNNIKÓW RYZYKA:

Diagnozy obszarów problemowych dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

 • Analiza dokumentów szkolnych.

 • Obserwacja funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 • Wnikliwej obserwacji sytuacji problemowych w szkole.

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami i nauczycielami.

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do CZYNNIKÓW RYZYKA, są:

 • Agresja słowna (wulgaryzmy), wyśmiewanie,

 • Zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z mediów (telefon komórkowy, komputer, Internet, TV),
 • Palenie papierosów,

 • Nieodpowiednie nawyki żywieniowe.

Przyczyną zachowań ryzykownych są:

 • Promocja w mediach arogancji, scen drastycznych, wulgaryzmów, przemocy słownej i fizycznej.
 • Brak kontroli rodziców nad tym, ile czasu dzieci spędzają przed komputerem, telewizorem, telefonem komórkowym.

 • Przykład dorosłych palących.
 • Brak świadomości dotyczącej właściwych nawyków żywieniowych.


Czynniki chroniące

 • Silna więź emocjonalna ucznia z rodziną.

 • Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, budzenie ciekawości poznawczej.

 • Regularne praktyki religijne – odwoływanie się do sfery duchowej uczniów, do rozwoju moralnego, wartościowania myśli
  i zachowań.

 • Respektowanie norm i wartości społecznych – ukazywanie młodzieży jasnych zasad zachowania i konsekwentnego wychowania.

 • Działalność uczniów w szkolnych kołach zainteresowań oraz w różnych organizacjach poza szkolnych.

 • Brak anonimowości, każde dziecko jest w szkole rozpoznawalne.

 • Zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy w szkole.

 • Większość dzieci wychowywana w rodzinach pełnych.

 • Dostęp w szkolnej stołówce tylko zdrowej żywności.

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego niepokojącymi zjawiskami okazały się u uczniów:

– używanie wulgaryzmów

 • przemoc rówieśnicza w sieci

 • nieznajomość szkodliwości palenia papierosów,

 • nieodpowiednie nawyki żywieniowe (nadmiar słodyczy, przekąsek, napojów kolorowych i energetyzujących);

Harmonogram działań
W tabeli użyto oznaczeń:

G”- klasy gimnazjalne
„S”- szkoła podstawowa
„P”- przedszkole

 1. SFERA INTELEKTUALNA

Zadania

Forma realizacji

Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości,

uzdolnień i zainteresowań uczniów

-Przeprowadzenie w klasach diagnoz i ankiet, obserwacji podczas bieżącej pracy.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

-Przygotowanie zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjść do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym.
-Udział uczniów w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych, konkursach tematycznych.

Realizowanie zajęć w ramach projektu unijnego „Szkoła Równych Szans- VI edycja”:
-Wyrównawcze z j. angielskiego” -S
-Wyrównawcze z przedmiotów ścisłych-S

-Zajęcia matematyczne z elementami programowania-S

Zajęcia przygotowujące do świadomego wybory dalszej drogi edukacyjnej

z elementami kreatywności – G

-Zajęcia pozalekcyjne „Chemia, fizyka, matematyka w kuchni i łazience – G

-wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik, na wyższe uczelnie np. do „Politechniki Warszawskiej”

-Przygotowanie uroczystości szkolnych, prezentowanie talentów na forum szkoły

-Szkolenie Rady pedagogicznej z zakresu „Efektywne metody uczenia” oraz „Wykorzystanie nowoczesnych technologii, właściwości tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych”.

-Prowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy.

– Tworzenie kół zainteresowań według potrzeb.

-Organizowanie konkursów przedmiotowych, turniejów sportowych.
– Udział w cyklu spotkań z udziałem artystów z Filharmonii Narodowej.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

-Zajęcia z orientacji zawodowej.

Kształtowanie postawy kreatywnej

-Program „Kuźnia talentów”

Kształtowanie samodzielnego formułowania
i wyrażania sądów

-Debaty w klasie na temat wartości i zasad wolontariatu.

Podnoszenie efektywności kształcenie poprzez uświadomienie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

-Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

-Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, podsumowania na radach pedagogicznych i w zespołach przedmiotowych.

-Ewaluacja wewnętrzna w szkole.

-Nagrody i pochwały za najwyższą średnią ocen i najlepszą frekwencję.

Kształtowanie postawy przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

-Warsztaty „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej w Wołominie.

 1. SFERA MORALNA

Zadania

Forma realizacji

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki opartej na poszanowaniu osoby ludzkiej

-Działalność charytatywna, wolontariat szkolny (koło Caritas).

-Warsztaty z niepełnosprawnymi ”Inni czy tacy sami?”

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego
i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

-Świętowanie rocznic wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze poświęcone patriotyzmowi.

Poznanie kultury rodzinnej zaznajomienie z kulturą regionu

-Wycieczki tematyczne, lekcje wychowawcze.

Promowanie zdrowego stylu życia

-Dzień Dziecka

-Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania oraz znaczenia ruchu w życiu człowieka.
-Piknik promujący zdrowy, wolny od narkotyków styl życia dla uczniów i ich rodziców.

-Program „Trzymaj formę”
-Akcja „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”

-Zachęcanie do jedzenia owoców i warzyw poprzez wykonanie na zajęciach sałatek, surówek oraz zdrowych kanapek w klasach I-III.

Pogadanki z pielęgniarką szkolną, fluoryzacja klas I-III.
-Lekcje wychowawcze,

-Warsztaty z użyciem alkogogli” pt: „Bezpieczeństwo na drodze sprawą nas wszystkich”.
Realizowanie programu edukacyjnego „Między nami kobietkami”

Uświadamianie o istniejących zagrożeniach

młodzieży: przemoc, narkotyki, alkohol, nikotynizm, toksykomania, grupy nieformalne.

-Pogadanki i prelekcje dla rodziców i uczniów (oddzielnie)

-Pogadanka dla rodziców na temat „Współczesne zagrożenia: narkotyki
i dopalacze”

-Zachęcanie rodziców do zapoznania się z odpowiednią literaturą;

-Spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnymi, przedstawicielami policji;

-Pokazy filmów na określony temat;

-Organizowanie doraźnych spotkań z rodzicami i dzieckiem oraz odpowiednim specjalistą;

-Prowadzenie pogadanek na lekcjach: wychowawczych, informatyki, biologii.

Kształtowanie postawy na temat zagrożeń płynących ze świata wirtualnego

-Zajęcia warsztatowe, szkolenia, lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy na temat właściwego wykorzystywania Internetu np. „Bezpiecznie w sieci”, „Blaski i cienie Internetu”, „Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja”, „W sieci”, „Prawo w Internecie”

-Konkursy plastyczne dotyczące tematyki cyberprzemocy i bezpieczeństwa
w Internecie np. „Bezpiecznie w Internecie” –konkurs na najciekawszy plakat

-Organizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu (luty).

-Organizowanie debat i spotkań profilaktycznych ze specjalistami.

-Wdrażanie projektów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

-Zapoznanie z prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania
z Internetu.

– Uświadomienie konieczności zgłaszania osobom dorosłym informacji
o przejawach przemocy w sieci.

-Przygotowanie gazetki profilaktycznej w pracowni komputerowej.

Realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych

Cukierki”- P
„Program Domowych Detektywów”- S

Siedem kroków”- G

 1. SFERA SPOŁECZNA

Zadania

Forma realizacji

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

-Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Integracja środowiska klasowego, szkolnego
i lokalnego

-Współpraca członków Rady Rodziców z samorządem szkolnym i Radą
Pedagogiczną.

-Organizowanie dyskotek klasowych, szkolnych i innych imprez kulturalnych, biwaków, wyjazdów do kin, teatrów, muzeów itp..

-Udział uczniów w przedstawieniach teatralnych oraz zaangażowanie w pracę drużyny harcerskiej, PCK, LOP, SKS, SKO kołach zainteresowań i świetlicy szkolnej.
-Udział uczniów w akademiach szkolnych .

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym -Motywowanie rodziców do współorganizowania uroczystości szkolnych np. Dnia Dziecka itp.
-Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami; udzielanie porad
i wskazówek.
-Zasięgania opinii rodziców np. za pomocą ankiet.

-Uświadamianie rodzicom konieczności włączania się do procesu edukacyjnego dzieci. Zbieranie informacji na temat dziecka.

-Psychoedukacja rodziców.

-Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

Współpraca z rodzicami i środowiskiem ucznia:

– dni otwarte szkoły;

-rekolekcje wielkopostne.

-dyskusja na temat postępów i trudności dziecka w nauce.

Rozwijanie w uczniach postaw ciekawości,

otwartości, poszanowania swojej kultury i innych

narodów.

-Wspólne obchody świąt: Wigilia, wieczór kolęd, spotkanie wielkanocne;

-Konkursy np.: ,,Najpiękniejszy ozdobę choinkową”, ,,Najładniejsza ozdobę wielkanocną”, ,,Najładniejsza karta świąteczna”;

-Przekazywanie wiedzy na temat odmienności innych kultur na lekcjach języków obcych z propagowaniem postawy ich poszanowania.

Uczenie zasady samorządności i demokracji.

-Wybory do samorządu klasowego i szkolnego, działalność samorządu.

Doskonalenie kultury bycia.

-Zajęcia związane z kształtowaniem kultury towarzyskiej i nawyku grzeczności

Kształtowanie postaw szacunku wobec środowiska naturalnego.

-Wycieczki krajoznawcze.
-Segregowanie śmieci w szkole i w domu.
-Wykorzystywanie materiałów odpadowych podczas zajęć plastycznych
i technicznych.

-Pielęgnowanie roślin.

-Uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony przyrody: sprzątanie terenu wokół szkoły.

-Realizowanie edukacji ekologicznej:

– wycieczki do miejsc ochrony pomników przyrody

– udział w akcji Sprzątanie Świata.

-Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt.
Wycieczki krajoznawcze, poznanie terenów objętych ochroną w środowisku lokalnym – rezerwat Dębina oraz powiecie – tereny podlegające ochronie prawnej w powiecie wołomińskim.

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z urzędem pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

-Warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego.

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

-Analiza frekwencji uczniów.

-Systematyczne informowanie rodziców o absencji ucznia, zebrania
z rodzicami, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami.

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Uczenie, że wszyscy mają prawo do godnego życia.

Warsztaty plastyczne i filmowe „Niepełnosprawni. Inni, czy tacy sami”

 1. SFERA EMOCJONALNA

Zadania

Forma realizacji

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowa poczucia własnej wartości

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.

Zajęcia integracyjne, lekcje wychowawcze.

Kształtowanie właściwych postaw wobec innych

Integrowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, uroczystości oraz imprez szkolnych.

Rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych, uległych, asertywnych- lekcje wychowawcze

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Lekcje wychowawcze, ulotki, konkursy kampanii.

Uczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

Lekcje wychowawcze.

Eliminowanie przejawów agresji i przemocy
w klasie i szkole (priorytet w klasie V)

-Bieżące i wnikliwe obserwowanie zachowań uczniów.
-Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym poprzez:
-rozmowy indywidualne,
-spotkania ucznia i nauczyciela z wychowawcą i pedagogiem, w szczególnej sytuacji w obecności dyrektora szkoły,
-rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi)
-Kontrolowanie negatywnych zachowań uczniów.
-Opracowywanie w klasach zasad kulturalnego obcowania z drugim człowiekiem.
-Rozwijanie twórczości uczniów: projektowanie plakatów lub ulotek, haseł zniechęcających do agresywnych zachowań, przygotowanie kampanii reklamowej w szkole.
-warsztaty „Jak mówić „nie?” Zachowania uległe, agresywne i asertywne”- nabywanie umiejętności prawidłowego komunikowania się z rówieśnikami. Wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.
Całoroczny projekt „Blaski i cienie Internetu”. Podczas kolejnych lekcji uczniowie zwracają szczególną uwagę na różne aspekty korzystania
z Internetu. Będą gromadzili materiały (notatki, dźwięki, filmy i ilustracje) ukazujące pożytki i niebezpieczeństwa wynikające z pracy w sieci. Pod koniec roku szkolnego uczniowie wykonają w programie PowerPoint prezentację poświęconą temu projektowi
.


VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji
i podnoszeniu skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzona będzie poprzez:

-obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

-analiza dokumentacji,

-rozmowy z rodzicami,

-wymiana spostrzeżeń między wychowawcami i nauczycielami,

-analiza przypadków.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie w dniu…………………

Dyrektor Szkoły Przedstawiciel Rady Rodziców